Polityka prywatności

W celu realizacji zasady zgodności z prawem (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – dalej „RODO”), rzetelności oraz przejrzystości przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług oferowanych przez Profesjonalne Centrum Treningowe Strefa Formy mieszczące się w Warszawie przy ulicy Pola Karolińskie 4 posiadającym stronę internetową www.strefa-formy.pl przyjęta została niniejsza Polityka Prywatności.

Polityka Prywatności określa na jakich zasadach są zbierane i przetwarzane są dane osobowe klientów oraz jakie prawa przysługują tym klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

I. Informacje o Administratorze danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest BML SYSTEM Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-401) przy ulicy Pola Karolińskie 4.
W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się bezpośrednio z Administratorem, wysyłając maila na adres klub@strefa-formy.pl.

II. Cel przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w różnych celach, w rożnym zakresie oraz na różnych podstawach prawnych przewidzianych w RODO. Poniżej wskazane zostały informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, pogrupowane zgodnie z celami w jakich dane te są przetwarzane przez Administratora.

1. wykonanie umowy. Dane osobowe przetwarzane są w poniższych celach:
• realizacja zakupu usługi – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy,
• realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów

podatkowych i przepisów o rachunkowości;
• ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;
Postawę prawną legalizującą przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
2. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej. Dane osobowe przetwarzane są w

poniższych celach:

 • stosowanie monitoringu wizyjnego w klubie, z wyłączeniem takich miejsc jak szatnia, przebieralnia, łazienka itoaleta, w celu zapobiegania kradzieżom, aktom wandalizmu lub innym naruszeniom porządku, bezpieczeństwa lub

  ogólnie przyjętych norm zachowania w klubach sportowych.

 • rozpatrywania reklamacji,
 • optymalizacji produktów lub usług na podstawie uwag i opinii na ich temat, zainteresowania,
 • bezwzględnie niezbędnym do zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji,
 • doboru usług do potrzeb klientów Administratora,
 • optymalizacji procesów obsługi sprzedaży,
 • badania satysfakcji klientów i określenia jakości usług i obsługi Administratora,
  Możliwość przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej przewidziana została w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga w szczególności przetwarzanie przez Administratora

Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora realizowane

poprzez:

 • wysyłanie Ci informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poprzez przesłanie Ci ofertyhandlowej na adres e-mail podany przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym) – wymóg uzyskania Twojej zgody

  przewidziany został w art.10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 • kontaktowanie się z Tobą przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemówwywołujących (np. poprzez przedstawienie Ci oferty handlowej podczas rozmowy telefonicznej) – wymóg uzyskania Twojej zgody przewidziany został w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

  III. Informacja o odbiorcach danych osobowych.

  Do odbiorców lub kategorii odbiorców Twoich danych osobowych należysz Ty oraz podmioty przetwarzające:

• podmioty świadczące usługi technologii informacyjnych (IT),

Profesjonalne Centrum Treningowe STREFA FORMY
Ul. Pola Karolińskie 4
02-401 Warszawa

T 695 44 67 22
@ klub@strefa-formy.pl

www.strefa-formy.pl

 • podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe (w tym agencje marketingowe),
 • podmioty zajmujące się windykacją roszczeń,
 • podmioty świadczące usługi prawne,
 • likwidatorzy szkód z firm ubezpieczeniowych,
 • agenci rozliczeniowi zajmujący się obsługą płatności bezgotówkowych w Internecie,
 • firmy kurierskie i pocztowe,
 • inni dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożlwiające realizację usług oferowanych w ramach zawartej przez Ciebie umowy

IV. Okres przechowywania danych osobowych.

Twoje dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż będzie to niezbędne do celów, w których dane te będą przetwarzane zgodnie z punktem II Polityki Prywatności, w tym:

1. Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 1. posprzedażowej obsługi klientów (np. rozpatrywania reklamacji) – do czasu przedawnienia Twoich roszczeń wynikających z umowy,
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi – do czasu przedawnienia roszczeń Administratora,
 3. wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, przy czym dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Administrator przetwarzał będzie przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,

2. Twoje dane osobowe pozyskane przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, lub cofniesz zgodę, jeżeli Administrator przetwarzał te dane na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub Administrator sam ustali, że dane osobowe podane przez Ciebie w tym celu się zdezaktualizowały.

3. Twoje dane osobowe pozyskane w ramach nagrania wideo z obszarów monitoringu wizyjnego w klubach fitness (w tym Twój wizerunek utrwalony na tych nagraniach) – nagrania po upływie pewnego czasu (w zależności od poszczególnych konfiguracji sprzętowych) są trwale usuwane ze zbiorów danych osobowych Administratora w procesie nadpisywania pamięci kamer monitoringu nowymi nagraniami, chyba że ich przechowanie przez dłuższy czas będzie niezbędne do realizacji celu w jakim zostały utrwalone.

V. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia, których realizację zapewnia Administrator:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarza on Twoje dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a także otrzymania kopi tych danych,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeżeli dane przetwarzanie przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych (w tym „prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym,powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłeś Administratorowi na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych osobowych bezpośrednio innemu – wskazanemu przez Ciebie – podmiotowi,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę naprzetwarzanie przez Administratora tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Twojej zgody; cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celu objętym udzieloną zgodą.

  Administrator przypomina, że przed realizacją Twoich uprawnień ma on prawo Cię zidentyfikować w celu upewniania się, że jesteś tym za kogo się podajesz – ma to na celu zapobiegnięcie sytuacji przekazania informacji dotyczących klientów Administratora osobom do tego nieuprawnionym.